Nghiệp dẫn thì càng đi càng tăm tối, đi một bước là cuộc đời thắt một nút thắt, đi thêm bước nữa nhìn lại không thấy ai bên cạnh, càng đi thì những gì đang sở hữu càng rơi rớt.

Người có phúc thì tự dưng đi đến đâu cũng có những tín hiệu chỉ đường dẫn lối, càng đi thì càng thấy lối ra, thấy được tương lai tươi sáng. Cứ gặp nút thắt nào thì sẽ có quý nhân hoặc có sự việc xuất hiện tháo gỡ. Người có phúc tự nhiên có trí tuệ sáng dạ, phân biệt đúng sai thiệt hơn.

Còn người hết phúc rồi thì u mê tăm tối, lúc này nghiệp chướng sẽ dẫn dắt.

02

Người có phước đức mới có thể sống!

Người bên ngoài ai cũng thấy đó là sai, nhưng người trong cuộc lại không thấy đó là vực thẳm không đáy, người trong cuộc lại thấy đó là đúng đắn, thì phải hiểu là Nghiệp Chướng đang che mắt rồi, nghiệp dẫn đường rồi.

Nghiệp dẫn thì càng đi càng tăm tối, đi một bước là cuộc đời thắt một nút thắt, đi thêm bước nữa nhìn lại không thấy ai bên cạnh, càng đi thì những gì đang sở hữu càng rơi rớt.

Thấy ai đang rơi vào cảnh càng đi càng sáng thì biết ngay người này đang được phúc lành dẫn dắt, đi đến đâu ánh sáng chiếu soi đến đó. Còn thấy ai càng đi càng tối tăm thì hiểu người này hết phước nên nghiệp chướng đưa đường dẫn lối, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.

Sống ở đời sợ hết phước thôi, hết phước thì dương gian này chính là địa ngục.

Thích Tâm Đức