Bài văn phát nguyện sám hối với tất cả oan gia trái chủ

Tôi xin thệ nguyện đem công đức tự mình tu học Giới Định Huệ hồi hướng cho cha mẹ sư trưởng trong nhiều kiếp, những vị Bồ tát từng bị tổn hại và tất cả hữu tình như mẹ trong mười phương thế giới lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xin thành tâm hướng về tất cả những oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, những vị thiện Bồ tát đã bị tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi vô cùng ăn năn xin lỗi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi đã sai rồi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi rất hối hận! (1 lạy)

Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! (1 lạy)

Tôi từ vô thỉ kiếp sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại các vị, làm cho thân tâm các vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng khổ đau, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho các vị đến nay trong u minh không được giải thoát.

Tôi thật sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình quá nặng rồi, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý, tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả do sai lầm mà tạo tác. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng, tôi cũng đủ hiểu chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hoá giải tổn thương tột cùng trong thân tâm của các vị do tôi đã gây tạo ra. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của các vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được các vị vĩnh viễn lìa khổ được vui.

Biết tu hành tạo phước đừng quên oan gia trái chủ

02

Nếu như trả thù tôi, có thể làm cho các vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận nào, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo ra đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn. Biết là, nếu kiếp này các vị đến trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại, như vậy thì kiếp này lại kiếp khác báo thù lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong khổ đau, cũng chẳng ai được tốt hơn. Đây thật sự là một phương pháp dại dột cùng nhau đi đến huỷ diệt, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi ích gì. Dù cho các vị trả thù tôi rồi, hiện nay các vị đang ở cõi nào vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang, sáng lạng để có thể lìa khổ được vui.

Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại là một thể với chính mình.

Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính từ ái, chân thành cung kính, hổ thẹn khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm Phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ, tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ đó sẽ khiến các vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục không có cùng tận, không bao giờ có ngày thoát khỏi, đau khổ tột cùng, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm 70.000 lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn các vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ đau nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta : “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện”, “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”, “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, “Vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không”.

Các vị Bồ tát thông minh: các vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc mà khiến cho chính mình vĩnh viễn đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này, tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm, nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ khổ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

Có Bồ tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật, tiếng gió, tiếng mưa, và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp, Bạch Hạc, Khổng Tước ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Thế giới Cực Lạc thanh tịnh, trang nghiêm, mênh mông, bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rãi diệu hoa, bầu trời vang nhạc, hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu tỏa sáng tứ phía. Chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này đều là hoa sen hóa sanh.

Những người thượng thiện hội tụ một nơi hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp hết thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hoà an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc, nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

Cực Lạc Thế Giới có một vị A Di Đà Phật đã phát 48 đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ lại càng không rời khỏi. Ngài chủ động bình đẳng, vô điều kiện cứu độ. Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã 10 kiếp, ngày lại qua ngày trông mong, thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta, đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài nhất định sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn tận hưởng an lạc.

Chúng tôi cũng đã giới thiệu phương pháp thù thắng này cho các vị, hy vọng các vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, các vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh niệm Phật, tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc Bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh. Đây mới là biện pháp mà các vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu các vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung xin các vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà cứu độ các vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

Nguyên nhân hại chúng ta đời đời kiếp kiếp trầm luân bể khổ ở trong lục đạo là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tham, sân, si, mạn, nghi trong nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta nên lìa xa, đoạn trừ tam độc này, đó là tham, sân, si của chính mình mà không phải là do con người, sự việc, cảnh vật bên ngoài. Vì vậy, chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si, chúng ta hãy cùng nhau sám hối trước Phật!

Hổ thẹn sám hối từ vô thỉ kiếp đến nay bất hiếu bất kính với cha mẹ, sư trưởng, phỉ báng Tam Bảo, tổn hại chúng sanh, trở ngại người khác tu học hoằng pháp và tội nghiệp thân, khẩu, ý do tham, sân, si tạo ra. Triệt để xoá tận gốc kiêu ngạo tự mãn, cống cao ngã mạn, tâm dâm dục, tâm ích kỷ tham lam, tâm oán giận, tâm sân hận trả thù, tâm đối lập bài xích, tâm ganh tị, tâm nóng vội loạn động, tâm danh lợi hư vinh, tâm chiếm hữu kiểm soát, ngã chấp ngã kiến, tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lười biếng, hôn trầm, trạo cử, tâm tán loạn thích nói chuyện tạp và tâm dây dưa cẩu thả, triệt để trừ tận gốc thói xấu. Đại từ đại bi chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, tâm như tro tàn không nổi lửa, trừ bỏ tham đắm ngủ nghỉ, tịnh khẩu, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phân vô lượng vô biên thân, phổ độ chúng sanh.

Thời gian chính là mạng sống, mạng sống chính là vì thành Phật. Tôi xin thệ nguyện: phát đại quyết tâm, buông bỏ vạn duyên, nhất quyết tịnh khẩu, nhất quyết niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phân vô lượng vô biên thân, phổ độ chúng sanh. Kiếp này tôi thật sự trì giới niệm Phật, không dám khởi một ý niệm xấu, tôi có phước báu mọi người cùng hưởng, tôi xin thệ nguyện đem công đức tự mình tu học Giới Định Huệ hồi hướng cho cha mẹ sư trưởng trong nhiều kiếp, những vị Bồ tát từng bị tổn hại và tất cả hữu tình như mẹ trong mười phương thế giới lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

A Di Đà Phật 48 nguyện, nguyện 10 niệm chắc chắn vãng sanh, phổ biến mọi lúc mọi nơi, tiếp dẫn tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới tín nguyện niệm Phật, chắc chắn vãng sanh Cực Lạc thế giới, viên mãn thành Phật. Chúng sanh đều có Phật tánh, niệm Phật nhất định sẽ thành Phật, nhất tâm niệm Phật, nhất định vãng sanh Cực Lạc thế giới viên mãn thành Phật.

Xin thành tâm chúc nguyện: mười phương thế giới, tất cả cha mẹ, sư trưởng, tất cả thiện Bồ tát, tất cả chúng sanh tu học Phật pháp tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, nhất tâm niệm Phật tự tại vãng sanh Cực Lạc thế giới viên mãn thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật!

HT. Tịnh Không