Bốn bước xử lý khi thấy người xung quanh chống đối Phật Pháp

Khi thấy người khác không quan tâm tới Phật Pháp, hoặc khi thấy người khác chống đối Phật Pháp, thì Phật tử phải tìm cách bảo vệ. Phật tử có bốn bước để xử lý nếu thấy người chung quanh mình không quan tâm tới Phật pháp, hoặc chống đối Phật Pháp.

Thứ nhất, phải tâm nguyện thương yêu người đó. Vì không có lòng từ bi, không biết thương yêu thì chúng ta không thể nói chuyện với người khác được. Nếu không có nhân quả tốt, trong tâm mình không thương yêu người đó thì chúng ta khó thuyết phục họ được.

Thứ hai, cầu Phật gia hộ cho những người đó thay đổi quan điểm, biết kính tin Phật Pháp. Chúng ta phải cầu nguyện Phật, vì tự sức mình nhiều khi Phật tử không thành công. Nếu không có thần lực của Phật gia hộ, chúng ta khó thuyết phục người ta tin theo.

Thế nào là Phật pháp?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thứ ba, chúng ta nên tiếp cận người đó trực tiếp, nếu có duyên, Phật tử có thể trình bày, giải thích với họ. Sau khi thương yêu, cầu nguyện, chúng ta đến gặp người đó nói chuyện sẽ dễ dàng, mạch lạc, vững vàng, và do đó họ có thể tin theo.

Thứ tư, nếu không có duyên trực tiếp, thì chúng ta nên nhờ một người khác làm gián tiếp thuyết phục cho họ tin hiểu, để họ phải thay đổi quan điểm chống đối Phật Pháp.

Công đức bảo vệ Tam Bảo rất lớn. Chúng ta không cho phép người nào sống trên đời này chống đối giáo lý của Phật.

Chúng ta không cho phép những người thân thiết thờ ơ với Phật Pháp.

Chúng ta phải quyết tâm như vậy.

Chúng ta hứa với nhau như vậy.

Trích: “Luận giải kinh Kim Cang – Thiện căn sâu xa”