Bước ra ngoài ác thiện, sẽ gặp được Như Lai

Thấy pháp vốn không hai/ Còn đâu cơn ảo ảnh/ Ngay trên thân, tâm, cảnh/ Có tánh đạo an nhiên.

400181178_2719199541562425_5927804531056343601_n

 

Một chiếc lá vừa rơi

Là lời kinh vừa gõ

Ai hay rằng ngọn cỏ

Cũng mấy kiếp luân hồi

 

Một chút tịch lặng thôi

Nghe tế bào an lạc

Theo vui buồn trôi dạt

Bởi niệm mãi lăng xăng

 

Mơ tìm một bóng trăng

Mà quên mình là nguyệt

Mãi theo điều sinh diệt

Để lạc một Chơn Tâm

 

Đóa nguyệt quế âm thầm

Bên hiên vừa mới nở

Ngay trong từng hơi thở

Có bóng Phật hiện sinh

 

Về chơi với tâm mình

Thấy cuộc đời mầu nhiệm

Bước ra ngoài ác thiện

Sẽ gặp được Như Lai

 

Thấy pháp vốn không hai

Còn đâu cơn ảo ảnh

Ngay trên thân, tâm, cảnh

Có tánh đạo an nhiên

 

Tìm đâu một cõi thiền

Ngoài từng giây thực tại

Giữa hiện tiền: vô ngại!

Tự khắc ngộ vô sanh.

Sư cô Trúc Lan Nhã