Bút tích quý của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ mới được phát hiện

Đại đức Thích Thanh Vịnh, thị giả của cố Hoà thượng Thích Phổ Tuệ cho biết khi sắp xếp lại tài liệu, Đại đức phát hiện bút tích đáng lưu ý của Đức Pháp chủ.

 

Bút tích quý của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ TuệBút tích quý của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ

Bút tích của Ngài viết:

Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

Phụng sự Tổ quốc bảo vệ hòa bình.

Phụng đạo yêu nước đạo Pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Vậy chúng ta phải phụng đạo như thế nào? Tôi (Trưởng lão Đệ tam Pháp Chủ) nhớ ở kinh 42 chương (chương 9) Phật dạy “Giữ chí phụng đạo, đạo đó rất lớn. Ham học nhiều đạo, thì khó hiểu đạo. “Giữ chí phụng đạo, đạo đó rất lớn”. Học nhiều các học thuyết, cũng là bước đầu cầu đạo. Nhưng nghe nhiều thường hay rối chí loạn tâm, lan man không có đích quy hướng. Hay tùy nghe được 1, 2 điều nào đó đã cho là đạo màu nhiệm rồi không thể làm được. Vì vậy Phật dạy là khó hội thông, cái Đạo mà Phật dạy giữ chí phụng Đạo là Đạo đại giáo vô thượng, từ thập thiện đạo làm cơ sở đi lên. “Chí” là Chí nguyện, tức là có chí bền vững được thành tựu từ lòng tin chính xác.

Người ta nhân nghe Pháp mà hiểu biết Phật Pháp, hẳn không giống với tất cả các pháp thế gian, bởi vì Phật Pháp là từ trong chân tâm đại giác mà lưu thông ra, để giáo hóa cho thế gian, không thể lấy học thuyết hữu lậu thế gian mà ví được.

Muốn hiểu rõ Phật Pháp, thì trước phải đem lòng tin mà lĩnh thụ. Bởi vì Phật Pháp rộng lớn, tuy học nhiều hiểu sâu, nhưng chưa đến thời thành Phật , thì vẫn chưa hiểu được hoàn toàn. Vì vậy trước tự tín tâm, phải tin có bậc Vô Thượng Đại Giác, để làm nền tảng cầu Phật. Bởi lòng tự tin ấy mà tin có bậc Vô Thượng Chính Giác, đã giác ngộ tất cả chân lý, không thì nghiên cứu tất cả học thuyết đều không có ý nghĩa.

Tin có bậc Đại Giác tuyệt đối, cho nên ta cũng có thể thành được bậc Đại Giác tuyệt đối, bởi thế mà phát tâm bồ đề, mà Phát 4 hoằng thệ nguyện là: Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não…Từ “tin” mà thành nguyện thế gọi là “Thủ Chí” (giữ chí), rộng tu trí tuệ Chư Phật gọi là “Phụng Đạo”.

Thế thì mới có khả năng thành “Nhất Thiết Trí”.

Ban Biên tập