Các con có để chút thời giờ suy nghĩ Hạ là gì không?

Mùa hạ này, chúng ta có thể chuyển được địa vị. Đầu hạ còn là phàm, cuối hạ đã chứng thánh quả, tất cả đều ở chúng ta. Nếu miên mật dụng công, không nhiều thì ít, chúng ta sẽ có phần trên đền đáp hồng ân đức Phật, dưới đem mừng rỡ cho muôn loài.

 

Hình ảnh khóa huân tu cấm túc dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Hình ảnh khóa huân tu cấm túc dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Phàm lập pháp nếu gắt gao thì ít người theo kịp. Nên thế gian mỗi năm có 12 tháng, đức Phật chỉ bắt chúng ta 3 tháng quyết định phải an cư, thân tâm đều chuyên nhất. Phải ở trong một đoàn thể đồng chí hướng, để cùng nhau sách tấn tu học. Ai không theo lệnh này gọi là phạm giới.

Chúng ta không an cư, không thể gọi là Tăng. Bởi vì an cư là Tu, là Chứng, là nhập Thánh siêu phàm. Cho nên bao nhiêu người vì chúng ta mà bận rộn, Phật tử khắp các nơi rủ nhau đem lễ phẩm, kính cúng dường người kết hạ.

Thương cho chúng ta đâu có biết, kể từ lúc tác bạch an cư, bách thần lo lắng giữ gìn, các Bồ-tát đăm chiêu tìm phương tiện ủng hộ.

Bởi vì mùa hạ này có thể vĩnh viễn xóa tên chúng ta trên con đường dài sanh tử. Bởi vì mùa hạ này, chúng ta có thể vĩnh viễn không còn số phận phải làm thân ngựa ngậm hàm sắt, kéo xe đền nợ tín thí như những kiếp luân hồi sanh tử vừa qua.

Mùa hạ này, chúng ta có thể chuyển được địa vị. Đầu hạ còn là phàm, cuối hạ đã chứng thánh quả, tất cả đều ở chúng ta. Nếu miên mật dụng công, không nhiều thì ít, chúng ta sẽ có phần trên đền đáp hồng ân đức Phật, dưới đem mừng rỡ cho muôn loài.

An cư kiết hạ có ý nghĩa như thế nào?

Sư Bà Hải Triều Âm