Cách hồi hướng công đức cho người bị bệnh

Công đức và phước thiện của bạn sẽ giúp được người thân, người sống và người mất đều lợi lạc.

05

Cách tốt nhất hồi hướng cho người bệnh mau lành:

Lấy vật dụng nào có giá trị của họ đang sở hữu mà đem cúng dường Tam Bảo hoặc đổi ra thành tiền làm các việc như in Kinh, phóng sanh, đúc tượng, giúp đỡ người khốn khó…

Bố thí vô uý bắt đầu học từ việc ăn chay, phóng sanh, bố thí thuốc men…

Sau đó đọc tên người bệnh và nói ta đang làm giùm họ, đem công đức này hồi hướng cho họ thì họ sẽ hưởng trọn vẹn công đức ấy.

Tham khảo: Hồi hướng công đức như thế nào là đúng Pháp?

Nếu họ đã khuất, công đức họ chỉ hưởng được một phần, người làm dùm hưởng sáu phần.

Song song đó bạn nên thành tâm đọc Kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho oan gia trái chủ của họ. Để trả các mối nợ cho người bệnh.

Tất cả các cách này trong quyển Trung của Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện.

Yên Trí