Cảm niệm vía Phật A Di Đà

Thế Tôn đã chỉ một con đường / Đường về Cực Lạc, cảnh Tây Phương / Tướng tốt trang nghiêm thân chói sáng / Không khổ, không sầu, chẳng vấn vương.

05

Hôm nay Thánh Đản Phật Di Đà

Chúng con dâng phẩm vật hương hoa

Quỳ trước đài sen, con kính lễ

Với trọn niềm tin, dạ thiết tha…

 

Ôi, lửa chiến tranh thật bạo tàn !

Đau thương tang tóc bởi lòng tham

Biển đông dậy sóng, người mất tích

Dịch bệnh hiểm nguy mãi lan tràn…

 

Con đang lặn hụp cõi Ta Bà

Cảnh đời ngũ trược lắm phong ba

Xoay vần sáu nẻo từ vô thủy

Lưu lạc đọa đày, muốn thoát ra.

 

Thế Tôn đã chỉ một con đường

Đường về Cực Lạc, cảnh Tây Phương

Tướng tốt trang nghiêm thân chói sáng

Không khổ, không sầu, chẳng vấn vương.

 

Tâm thức buông lung quá não nề

Niệm Phật là con tỉnh cơn mê

Thể tính Di Đà luôn hằng hữu

 

Niệm Phật là con tự trở về.

Niệm Phật là con hết muộn phiền

Dù bao vấp ngã vẫn vươn lên

Không cần hướng ngoại đi tìm kiếm

Hào quang vô lượng Phật kề bên.

 

Niệm Phật giúp con sống thiện lành

Không còn tham lợi với háo danh

Trải rộng tình thương cho tất cả

Xây dựng cho mình nếp cao thanh.

 

Niệm Phật trời Tây trổ sen vàng

Không còn do dự với hoang mang

Từng bước chân vào miền Tịnh Độ

Mãn báo thân này, Phật rước sang

 

Tịnh Độ là lòng được sạch trong

Không còn mơ mộng chuyện viễn vông

Sồng giữa cõi đời bao biến động

Tâm vẫn an nhiên nhẹ rỗng không.

 

Nay ngày Khánh Đản Phật thiêng liêng

Thành tâm đảnh lễ kết phúc duyên

Nương nguyện rộng sâu, con thể nghiệm

Tịnh Độ là đây, cảnh hiện tiền.

Thích Đồng Trí