Làm người nên học tu

Người không biết tu tâm dưỡng tính, dù giàu sang phú quý cũng ít hạnh phúc an lạc. Chỉ cần

Chú Đại Bi và tôi

Đã là Phật tử nên cố gắng học và trì tụng chú Đại bi bạn sẽ có được những sự

Kinh Nghiệp báo sai biệt

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng giả Thủ Ca. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả

Bình yên là hạnh phúc

Bình yên là yếu tố nền tảng quan trọng hàng đầu để thiết lập một cuộc sống an lạc hạnh

Tánh không là tánh như

Trong các kinh Bát nhã ba la mật giảng nói nhiều về tánh Không với những phẩm tính như vô