Từ đâu có báo ứng?

Mỗi ngày chúng ta cứ gieo rắc khổ đau cho người, những hạt giống khổ đau chứa đầy trong tàng

Làm người nên học tu

Người không biết tu tâm dưỡng tính, dù giàu sang phú quý cũng ít hạnh phúc an lạc. Chỉ cần

Kinh Nghiệp báo sai biệt

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng giả Thủ Ca. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả

Tánh không là tánh như

Trong các kinh Bát nhã ba la mật giảng nói nhiều về tánh Không với những phẩm tính như vô

Thế nào gọi là tu hành?

Tu chính cái tư tưởng sai lầm của chúng ta, tu chính cái kiến giải sai lầm, tu chính cái