Nước mắt Thiền sư

“Sư phụ, bình thường sư phụ hay dạy chúng con đoạn trừ thế duyên, cần cầu giải thoát. Sư phụ

Quán Nhân duyên

Tu lục độ từ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cho đến trí tuệ và có trí tuệ

Thuyết pháp cho cha mẹ

Trong năm việc mà Như Lai nên làm ở đời, có hai việc quan trọng là “thuyết pháp cho cha,

“Tưởng”

Có lẽ chỉ trong tu tập, hành đạo, học đạo thì tưởng mới bị kỳ thị, bị lên án nhiều

Hành trì giới luật

Giới chia ra làm hai phần, một là giới điều và hai là giới đức. Giới điều có điều khoản

Lời nguyện soi đường

Với người học Phật, lời nguyện rất quan trọng. Tất nhiên, đó là lời nguyện đúng, để mình thẳng tiến