Mừng Phật đản sanh

Sự giáng sanh của đức Phật xuống thế giới ta-bà không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một

Cúng dường Như Lai

Cúng dường Đức Phật là việc thường ngày của những người con Phật. Lễ phẩm dâng cúng thông thường là