Sáu thức hay tám thức?

Hỏi: Tôi đọc trong Vi diệu pháp và Kinh tạng Nguyên thủy thì chỉ thấy có sáu thức. Nhưng khi

Sơn môn là gì?

HỎI: Trong Phật giáo hay dùng từ sơn môn pháp phái. Tôi không hiểu từ sơn môn là gì, mong quý

Khổ, vui đều là Dukkha

Nhờ nhận chân sự thật Dukkha, chúng ta có cơ hội điều chỉnh các quan niệm sống, thiết lập các