Chiêm nghiệm về tứ Y

Kính bạch Thầy Đệ tử xin được trình bày chiêm nghiệm bản thân về Tứ Y Cứ. Y Pháp bất

Dục tốc bất đạt!

Con biết là con chưa thực sự Thấy ra nó mà chỉ là cái thấy thông thường của vô minh.

Khi gặp thị phi chúng ta nên làm gì?

Thị phi là một yếu tố hiển nhiên trong cuộc sống nó giống như gió bụi  giữa hư không. Thị phi hiểu đơn giản là dư luận, là lời đồn,

Câu chuyện nhân duyên

Con nguyện sẽ luôn gặp được chánh pháp của Phật, luôn được theo thầy tu học mãi về sau. Kính