Cầu phước

Bệnh thường gặp của chúng sanh là làm biết bao việc bất thiện không sợ nhân quả tới đòi. Làm có một việc thiện mà cầu được phước dài lâu.

Nếu biết rằng tâm vô tham, vô sân, vô si và giải thoát khỏi mọi dính mắc chấp thủ là đại phước, thì người ta sẽ không cần cầu phước từ những việc mình đã làm với tâm tạo tác hữu vi, dù việc đó là thiện. Mà cần xem lại thân, khẩu, ý của mình ngay mỗi việc làm cho rõ ràng và cẩn thận hơn.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Một việc được xem là có phước hay không thì phụ thuộc vào có tâm tham, sân, si, chấp thủ vi tế hiện diện khi thực hiện nó hay không.

Như không gian lồng lộng

Dung chứa thảy muôn loài

Chẳng phân biệt đúng sai

Nhưng chẳng ai nắm được

Tâm không còn chấp trước

Pháp tướng của hữu vi

Thấy rõ, chẳng tham si

Thì cầu chi tục phước

Tâm mê mờ, ô trược

Theo ý niệm mà sinh

Dính mắc những hư vinh

Thì theo vòng Nhân Quả

Mơ hồ trong Bản Ngã

Cầu phước báu nhân sinh

Khi tâm còn vô minh

Phước kia là hàng mã

Khi tỉnh thức, buông xả

Chẳng vướng niệm đảo điên

Thực tại, thiện, an nhiên

Ngay đây chân thật phước.

Trúc Lan Nhã