Chánh kiến không phải là quan niệm

Hỏi: Thưa Thầy, nên có một chánh kiến như thế nào để mình không đau khổ, buồn bã trước những thành, bại, khen, chê…của người đời?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Nói “nên có một chánh kiến như thế nào?” là đã xem chánh kiến như một quan niệm rồi! Mà quan niệm là bánh vẽ của tư tưởng, thuộc về tục đế.

Chánh kiến là thấy biết trung thực, chứ không qua quan niệm, thấy sự thật đúng như nó đang là. Có chánh kiến thì không bị khái niệm thành, bại, được, mất, khen, chê…của người đời chi phối. Và thấy ra bài học hai mặt của cuộc sống, nên không đau khổ, buồn bã nữa.

HT. Viên Minh