Chú Đại Bi – Hạnh phúc bình an hiện tại và mai sau

Trì tụng chú Đại Bi không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu, có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc, vượt qua mọi hiểm nghèo, tới chỗ bình an vô sự.

Việc vất vả làm việc cả ngày, cả đời để đổi lấy chút tiền của mua lấy hạnh phúc nhỏ nhoi mong manh và cũng vì nó mà ít nhiều gì gây tạo nghiệp bất thiện, vậy chi bằng mỗi ngày chúng ta bỏ thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, chia làm hai thời lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát và trì chú Đại Bi, cứ kiên trì chăm chỉ, không bỏ qua cũng giống như hai thời ăn không thể thiếu trong ngày.

Được như vậy thì tin chắc rằng ngay đời này mình sẽ được sung sướng an vui chắc thật và sau khi mạng chung nhất định sẽ tái sanh vào đường lành, tiếp tục hưởng an vui dài lâu hơn nữa. Thần chú Đại Bi chắc thật sẽ cho chúng ta điều đó.

Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà chuẩn nhất

365596765_290167393606265_4415311175264064221_n

Thức ăn duy trì sự sống của thân, Chú Đại Bi tăng trưởng thọ mạng

Chúng ta vì chút cơm ăn áo mặc mà vất vả mưu sinh cả ngày thậm chí là suốt cuộc đời mà có đôi khi còn không đủ ăn đủ mặc, hoặc có chăng đi nữa thì cũng ngắn ngủi mong manh.

Việc trì chú Đại Bi hằng ngày sẽ khiến cho chúng ta đạt được mọi sở nguyện, cho dù là lời nguyện cầu của chúng ta có khó và hiếm đến mấy đi nữa cũng sẽ được toại ý,  trong “Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn” Quán Thế Âm Bồ-tát có phát nguyện: “Nếu như người nào trì tụng thần chú Đại Bi này mà ngay nơi đời này, mọi điều mong cầu không được toại ý thì thần chú này không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà-la-ni, chỉ trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành”.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!

Thích Minh Kiết