Chư Phật Bồ tát hộ trì người niệm Phật

Có ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thọ trên đỉnh đầu, ánh sáng của chư Phật mười phương xoay quanh bốn phía, làm sao không đến Tịnh Độ được chứ?

Nếu người xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Tịnh Độ, ngày ngày đêm đêm được hằng sa các đức Phật ở sáu phương hộ trì (không phải là một vị Phật, hai, ba, bốn, năm vị Phật, cũng không phải Phật ở một phương, mà là hằng sa các đức Phật ở sáu phương).

Rất nhiều Phật đến hộ trì bạn, tứ phía bao quanh bạn. Sông Hằng là một con sông lớn của Ấn Độ, hai bờ rộng 40 dặm đều là cát, hạt cát rất nhỏ, một nắm cát đếm không biết bao nhiêu hạt, Hằng hà có bao nhiêu cát?

Tâm thanh tịnh khi niệm Phật

48418002_372729620203914_5352105540937842688_n

Không thể đếm được. Có sáu phương Hằng hà sa nhiều Phật như thế hộ niệm chúng sanh niệm Phật, nếu bạn không vãng sanh thì chẳng phải là Hằng hà sa các đức Phật ở sáu phương này chẳng có chút sức lực nào sao?

Nếu chúng ta muốn ra ngoài, kiệu bốn người sẽ khiêng ta ra, kiệu lớn tám người khiêng càng ổn định hơn, Hằng hà sa các đức Phật ở sáu phương khiêng bạn đến Tịnh Độ, quá nhẹ nhàng!

Có ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thọ trên đỉnh đầu, ánh sáng của chư Phật mười phương xoay quanh bốn phía, làm sao không đến Tịnh Độ được chứ?

 

HT. Tịnh Không