Có hay không việc người sau khi qua đời, thần thức thông minh hơn gấp 9 lần?

Một người sau khi qua đời, thần thức sẽ an trụ nơi đâu và có phải thần thức của người đó sẽ thông minh hơn gấp 9 lần so với lúc còn sống hay không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều này phải xem xét thiện căn, phước đức nhân duyên của bản thân họ. Mỗi người không giống nhau, hình bóng tạng thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài. Lúc này họ bị bất lực, vì thần thức hoàn toàn do nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức hút của nghiệp cũ rất nặng.

Nếu nghiệp thiện nhiều thì chủng tử thiện khởi lên, họ được chiêu cảm sanh về các cõi thiện, là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la.

Nếu nghiệp xấu ác của người đó nhiều thì chủng tử xấu ác khởi lên mạnh mẽ, lập tức họ bị chiêu cảm đi vào trong ba đường xấu ác.

Trong Kinh văn có nói: “Khi người chết đó chưa được thọ sanh, trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho”.

Đây là sự thật, khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ, có thể siêu độ họ.

Nếu bình thường, hằng ngày họ siêng năng tu niệm Phật, tức là gieo chủng tử Phật vào trong tâm của họ. Chủng tử Phật ngày càng phát triển lớn mạnh, khi lâm chung, chủng tử Phật xuất hiện trước, lúc ấy mới cảm ứng đạo giao với Phật và được Phật tiếp dẫn.

Nếu sự huân tập chủng tử Phật vào trong tâm họ chưa đủ mạnh, chưa đủ năng lực để vãng sanh, thì cần phải có người khác trợ lực, bằng cách niệm Phật trợ niệm, thì chủng tử Phật mới xuất hiện.

Để thêm phần phước báo cho hương linh và toàn thể gia đình, thân nhân cần tu tạo phước điền bằng cách cúng dường chư Tăng, bố thí, phóng sanh, chẩn tế âm linh cô hồn và các việc phước thiện khác.

Thật sự mà nói trong 49 ngày này ngày nào người thân cũng phải tu phước thì mới thật sự có ích, cái duyên này thù thắng hiện tiền, gia đình quyến thuộc phải hiểu rõ cái lý này, làm như vậy cả hai đều được lợi ích.

Sau khi chết, thần thức sẽ an trụ nơi đâu?

>> Mời quý vị cùng xem video “Sau khi qua đời thần thức có thông minh hơn lúc Người còn sống không?” qua bài trả lời phỏng vấn của Pháp Sư Tịnh Không để hiểu thêm về vấn đề này:

Bình Yên