Con “đang là” chẳng phải nhẹ nhàng thanh thoát hơn sao?

Hỏi: Con theo đạo Phật. Con không ham gì cuộc sống ở đời, như lập gia đình v.v…Nhưng con cũng không muốn xuất gia. Vậy có bị xem là lập dị, lưng chừng, không ra cái gì và cần chọn con đường rõ ràng không ạ?
02

Đáp:

Đâu cần ra cái gì. Là cái gì cũng chẳng sao hay không là cái gì có lẽ còn tốt hơn.

Phải chọn lựa là còn lưỡng lự, phân vân. Sao không như con đang là chẳng phải nhẹ nhàng thanh thoát hơn sao?

Tất cả đều nhiệm mầu trong giây phút đang là

HT. Viên Minh