Công đức do lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh và lễ Phật

Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh nói: Lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh, có mười thứ công đức

Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh nói: “Lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh, có mười thứ công đức:

1. Trừ được buồn ngủ

2. Thiên ma kinh sợ

3. Tiếng vang khắp mười phương

4. Tam đồ dứt khổ

5. Tiếng bên ngoài chẳng lọt vào

6. Tâm chẳng tán loạn

7. Dũng mãnh tinh tấn

8. Chư Phật hoan hỷ

9. Tam-muội hiện tiền

10.Vãng sanh Tịnh Độ”.

Người niệm Phật phải cẩn thận với ám khảo

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Báo Sai Biệt nói: “Lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến Kim Cang Tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi Chuyển Luân Vương, được 10 thứ công đức:

1. Được diệu sắc thân

2. Nói ra người khác tin tưởng

3. Ở trong chúng không sợ hãi

4. Được Phật hộ niệm

5. Có đại oai nghi

6. Mọi người thân cận

7. Chư thiên kính yêu

8. Có đại phước đức

9. Mạng chung vãng sanh

10. Mau chứng Niết Bàn”.

Việt dịch: Như Hòa