Công đức hiếu dưỡng cha mẹ

Ân đức sinh thành và dưỡng dục của Cha Mẹ là không thể nghĩ bàn, cao tựa trời xanh, rộng như hư không, và sâu hơn biển cả. Cho nên, những ai hiếu kính Cha Mẹ là được người đời ca thán, thương yêu, gương sáng cho đời.

 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Quả thật không ngoa khi nói hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật, như lời Phật dạy trong Kinh Tâm Địa Quán, “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”.

1. Chư Phật tán thán

2. Người đời, hiền nhân ca tụng, gương sáng cho đời

3. Chư quỷ thần, chư thiên hộ vệ

4. Thoát nạn, được an vui

5. Vận may tối thượng

6. Cùng tột các điều thiện

7. Làm Vua, Thiên Đế Thích

8. Sinh thiên

9. Sinh về Tịnh Độ

10. Nhân phát Tâm Bồ Đề

Nguyện đem công đức hồi hướng cho Cha Mẹ hiện thời, Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp luôn được an lành, luôn được an trú vào ngôi Tam Bảo tối thượng, thân khinh an, tâm định tĩnh, đoạn ác tu thiện, ăn chay, thường hay Niệm Phật, và đồng sanh Cõi Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tâm Tịnh