Công đức lạy thánh tượng

Chúng ta hãy xem thánh tượng này như là đức Phật hiện tiền, mỗi ngày chúng ta lễ bái Người với trọn tấm lòng thiết tha tôn kính. Nếu được như vậy thì trong vòng ba bốn năm, hay mười năm sau công đức của chúng ta cũng bằng công đức ở một kiếp nào đó đã từng cung kính đảnh lễ Phật tại thế.

Nếu một người dám ước mơ đến một ngày nào đó thành Phật, thì người này đã có trí tuệ tương ứng với điều đó rồi, còn phần đông con người khi nói chuyện tu thành Phật đã sợ hãi, không dám nghĩ đến

Tại sao Phật tử chúng ta có cái trí đó, có ước mơ đó? Có lẽ trong một kiếp nào đó, họ đã từng cung kính đức Phật tha thiết. Có lẽ nhiều kiếp xa xưa họ đã từng gặp một vị thánh hoặc đã có lần nào đó tham dự trong Pháp hội của đức Phật, họ đã đảnh lễ Người, đã quỳ xuống cúng dường Người với lòng thiết tha tôn kính vô biên. Rồi cái nhân đó đi vào trong tâm họ mãi mãi.

Cho đến một ngày họ nhìn thấy lại hình tượng đức Phật, đến chùa, tham khảo giáo lý, thân tâm rúng động, họ cảm thấy phải quay về con đường xa xưa cũ, và không thể sống một đời sống xấu xa, bình thường được nữa.

Nhân duyên đã từng thiết tha cung kính đức Phật hay cung kính một bậc thánh là cái nhân rất mạnh, gắn sâu mãi mãi vào trong trái tim của chúng ta. Nếu trong một kiếp nào đó, chúng ta đã có một lần may mắn như vậy thì thật là một đại hồng phúc cho vô lượng kiếp.

Lòng tôn kính Phật vô biên

Chúng ta hãy xem thánh tượng này như là đức Phật hiện tiền, mỗi ngày chúng ta lễ bái Người với trọn tấm lòng thiết tha tôn kính.

Chúng ta hãy xem thánh tượng này như là đức Phật hiện tiền, mỗi ngày chúng ta lễ bái Người với trọn tấm lòng thiết tha tôn kính.

Nhiều quý Tăng Ni có duyên xuất gia nhưng chỉ là duyên cúng dường, cung kính những vị tôn túc gần đây. Còn người nào trong một kiếp xa xưa từng cung kính, cúng dường một bậc thánh thì họ có cái nhân của sự giác ngộ giải thoát, chứ không chỉ là duyên xuất gia mà thôi.

Nếu chúng ta chưa từng có nhân duyên đó hoặc là không thể biết mình đã có nhân đó chưa thì hãy bù đắp bằng cách lễ kính Phật hàng ngày ngay bây giờ.

Chúng ta hãy xem thánh tượng này như là đức Phật hiện tiền, mỗi ngày chúng ta lễ bái Người với trọn tấm lòng thiết tha tôn kính. Nếu được như vậy thì trong vòng ba bốn năm, hay năm mười năm sau công đức của chúng ta cũng bằng công đức ở một kiếp nào đó đã từng cung kính cúng dường đảnh lễ Phật tại thế.

Vì khi gặp đức Phật thật sự bằng xương bằng thịt, sự cung kính vô biên của chúng ta rất thực, có thể chuyển hết toàn bộ nội tâm vào cuộc đời mình. Còn đối với bức tượng thì lòng cung kính của chúng ta không tuyệt đối, cho nên phải tích lũy mười năm công đức lễ lạy mới bằng được. Người nào có quá trình lạy kính Phật mười năm như vậy, thì cũng có nhân duyên giác ngộ rất cao.

TT. Thích Chân Quang