Động giữa vô thường

Thấy cuộc đời như một cơn gió bấc / Ngộ thế gian là những tấc thịnh suy/ Rõ diệt sinh trong mỗi niệm đến đi/ Ngay thực tại đâu còn gì tìm kiếm!

 

107611068_766935674116638_6591544471743163596_n

Người xuôi ngược cõng đời mình chạy trốn.

Biết về đâu giữa dòng nghiệp loanh quanh?!

Khi tâm kia chưa sáng tỏ, trọn lành

Thì vùng vẫy chẳng qua mành ảo tưởng.

 

Nào vô cớ đời mình thành vất vưởng

Nào tự nhiên mà được hưởng phúc duyên

Nào có ai đến cướp mất bình yên

Do ý niệm theo duyên mà nắm bắt.

 

Thấy hơi thở nơi mình còn không chắc

Biết an nhiên, không dính mắc phù du

Khoảnh khắc này, ấy mới thật là tu

Đừng ảo mộng, công phu là tạo tác.

 

Người thức tỉnh, lấy mọi điều làm pháp

Đuốc tuệ soi, tánh giác chỉ hằng tri

Thấy Duyên Sinh trong pháp đến có đi

Trong hiện hữu – chẳng gì là thật có.

 

Chấp ngũ uẩn, khổ vui khởi từ đó

Vô thường trôi nào có nói điều chi

Chỉ ghé ngang xem ai giác, ai si

Ai tác ý để sầu bi thức giấc!

 

Thấy cuộc đời như một cơn gió bấc

Ngộ thế gian là những tấc thịnh suy

Rõ diệt sinh trong mỗi niệm đến đi

Ngay thực tại đâu còn gì tìm kiếm!

 

Bởi ảo tưởng cuốn vào nơi phù phiếm

Nào cứu nhân, nào độ thế, khai mê

Khi thấy ra Giác chẳng có đi về

Thì pháp giới bốn bề đang an tịnh.

Sư cô Trúc Lan Nhã