Đồng Nai: Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh diễn ra trang nghiêm tại chùa Tỉnh Hội

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh

Sáng nay, 26-4, Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đã trang nghiêm khai mạc tại chùa Tỉnh Hội (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thương Thích Trí Quảng đã quang lâm chứng minh và đạo từ.

 

Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Hội đồng Thập sư Tăng Ni tham dự
Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Hội đồng Thập sư Tăng Ni tham dự

Quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Văn phòng II T.ƯGH; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Chủ đàn; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phân ban Ni giới T.Ư; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn; chư Tăng Ni và 1.935 giới tử xuất gia cùng quý quan khách tham dự.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết: “Đức Phật suốt một đời hoằng pháp lợi sanh, tam tạng giáo điển hiển bày kho tàng pháp bảo rộng sâu, nhưng không ngoài ba môn học Giới – Định – Tuệ. Trong đó giới là thềm thang đầu tiên dẫn lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên việc khai mở Đại giới đàn, truyền trao giới pháp cho Tăng Ni là phụng mệnh di huấn của Đức Thế Tôn, là sứ mệnh thiêng liêng của những người con Phật. GHPGVN qua các thời kỳ thịnh suy, luôn giữ vững giềng mối Phật pháp”.

Sách tấn các giới tử, Thượng tọa Chánh chủ đàn nhắn nhủ: “Quý vị thật đầy đủ duyên lành được xuất gia học đạo, lại được lãnh thọ giới pháp, hành hạnh Sa-môn. Đã vào Tuyển Phật trường, tất cả giới tử hãy giữ thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất lãnh thọ giới pháp. Lãnh thọ giới pháp rồi chung thân hành giới, ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh, thảy đều thanh tịnh biến khắp pháp giới”.

Sau đó, Ban Kiến đàn thành kính cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới đến các giới tử. Ngài dạy: “Nhờ căn lành đời trước nên sanh ra làm người, gặp Phật pháp và các bậc chân sư để hướng dẫn thọ trì giới pháp. Nếu các giới tử có tâm tha thiết cầu thọ giới pháp và được sự trao truyền từ chư vị giới sư thanh tịnh thì vô tác giới thể được phát sanh”.

Đức Pháp chủ giáo giới đến các giới tử

Đức Pháp chủ giáo giới đến các giới tử

Đức Pháp chủ đã nhắc lại hành trạng cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, luôn lấy việc lợi lạc chúng sanh làm mục tiêu hành đạo. Dù trong hoàn cảnh xã hội và thời cuộc thuận lợi hay khó khăn, ngài vẫn trung kiên lý tưởng giải thoát và giác ngộ với đạo tâm không lui sụt, chính niềm tin đó ngài luôn được mười phương chư Phật hộ niệm.

“Khi giới thể thanh tịnh, sẽ tạo cho tâm chúng ta yên ổn, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn không thối thất đạo tâm. Sống trên cuộc đời này, chúng ta vì dân, vì nước, vì đạo, sẽ được chư Phật, Bồ-tát và thiện thần hộ niệm. Với tâm thanh tịnh, sự chí thành cầu thọ giới pháp, các giới tử sẽ đắc được vô tác giới thể, để xứng đáng là người thừa tự gia tài cao quý của Đức Như Lai.”, Đức Pháp chủ sách tấn giới tử.

Sau giáo giới của Đức Pháp chủ, Ban Kiến đàn đã cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh – tôn hiệu của Đại giới đàn và cung tuyên Thập sư phương trượng tôn danh để trao truyền giới pháp.

Cung tuyên Thập sư phương trượng bảng
Cung tuyên Thập sư phương trượng bảng

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang được cung thỉnh ngôi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Tỳ-kheo. Hòa thượng Thích Hải Mẫn, đương vi Hòa thượng đàn đầu Sa-di; Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Minh Trì làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Sa-di.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ tại buổi lễ

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương được cung thỉnh vào ngôi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Như Thuận làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Đức làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Tỳ-kheo-ni. Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh được cung thỉnh vào ngôi Đường đầu Thức-xoa-ma-na, Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Thức-xoa-ma-na. Ni trưởng Thích nữ Diệu Chánh được cung thỉnh vào ngôi Đường đàn đầu Sa-di-ni; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Sa-di-ni.

Sau lời phát nguyện của đại diện các giới tử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ban đạo từ. Trưởng lão Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã khai mở Đại giới đàn vì sự tiếp nối của mạng mạch Phật pháp.

Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắn nhủ các giới tử giữ tâm thanh tịnh, chí thành cầu thọ lãnh giới pháp, tinh tấn tu học để làm lợi ích cho đạo pháp, cho số đông, góp phần vào sự phát triển của Giáo hội.

Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 có 1.935 vị đủ tiêu chuẩn thọ giới. Trong đó có 291 giới tử Tỳ-kheo, 367 giới tử Sa-di, 418 giới tử Tỳ-kheo-ni, 426 giới tử Thức-xoa-ma-na và 433 giới tử Sa-di-ni. Điểm truyền giới Tăng tại chùa Tỉnh Hội và điểm truyền giới Ni tại chùa Phước Hội.

Hình ảnh được Phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng nay tại chùa Tỉnh Hội:

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức
Q.Hậu – N.Truyền – Q.Đạo/Báo Giác Ngộ