Dùng thân khẩu ý để niệm Phật

Thân người khó được lắm thay/ Dùng thân tu tập, chớ đày đọa thân/ Đem thân vô chốn hồng trần/ Để cho Duyên, Nghiệp mãi dần thân đau.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 

Mỗi người như một bông hoa

Dù xinh hay xấu…cũng ra ngoài gò

Xác vô thùng rác, vô lò

Hồn đi theo Nghiệp, biết bò hay bay

 

Thân người khó được lắm thay

Dùng thân tu tập, chớ đày đọa thân

Đem thân vô chốn hồng trần

Để cho Duyên, Nghiệp mãi dần thân đau

 

Dùng thân để thoát trần lao

Thân, tâm đều phải nương vào

Tây Phương dùng thân, khẩu, ý

Tu luôn thân dù đẹp, xấu cũng buông, tu hành

 

Hoa tươi rồi cũng lìa cành

Vô thường thân cũng tan nhanh bất ngờ

Ái thân dễ bị mê mờ

Thân là giả tạm, nương nhờ để

 

Tu mượn thân tu tập, công phu

Mượn thân để chuyển tâm mù bớt mê

Tây Phương Cực Lạc lo về

Thân dù đẹp, xấu, không hề thích ham

 

Bây giờ làm nữ, làm nam Không

Tu kiếp tới làm sam, làm sò

Mượn thân nên cũng phải lo

Đừng cho thân bị ốm o gầy mòn

 

Không cần tô điểm vàng, son

Để tâm hướng Phật, để còn vãng sanh.

Biết bản thân tội chướng sâu dày, quyết chí niệm Phật cầu vãng sanh

Cư sĩ Minh Anh