Hạnh Đất và Hạnh Nước nghĩa là gì?

Con xin đảnh lễ Thầy! Thầy ơi, có 2 từ con chưa hiểu, tu theo đức hạnh Đất của Đức Phật, và tu theo đức hạnh Nước của Lão Tử là gì? Xin Thầy khai thị.

Con xin đảnh lễ Thầy! Thầy ơi, có 2 từ con chưa hiểu, tu theo đức hạnh Đất của Đức Phật, và tu theo đức hạnh Nước của Lão Tử là gì? Xin Thầy khai thị.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Hạnh Đất là bao dung vô ngại vì có thể đón nhận mọi tốt xấu, thuận nghịch trên đời. Hạnh Nước là nhu hoà khiêm hạ vì có thể biến hoá thuận với hoàn cảnh và chịu ở chỗ thấp nhất.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh