Hãy khéo mà dụng

Không chỉ là mạng xã hội hay smartphone mà đến cả những vật ngoại thân cho đến những vật nội thân thậm chí đến cả ngôn ngữ hay tư tưởng và kinh sách của thánh hiền…nếu không biết sử dụng thì cũng tăng trưởng vô minh, gây ra phiền não, mê lầm khổ đau như thường. 

y-nghia-hoa-sen(1)

Tất cả các pháp hiện hữu trong thế gian đều có hai mặt của nó, ai khéo biết sử dụng với Trí Tuệ thì có an lạc và lợi ích lâu dài cho mình và người.

Còn không, như thân tâm này, nó có thể giúp mỗi người thay đổi nhận thức, tiến hóa, giác ngộ…Nhưng cũng từ Thân Tâm này mà đưa đến si mê, thối đoạ, phiền não, khổ đau, ân oán luân hồi – Mọi thứ từ nó mà sinh khởi nhưng cũng từ nó mà mọi thứ tan hoại đi.

Ai khéo gieo thiện pháp

Tăng trưởng các hạnh lành

Gần gũi bậc chân nhân

Tâm, thân được nâng cấp.

Đời giá trị cao thấp

Ở Trí Tuệ tỏ tường

Nào đâu thể đo lường

Bởi con đường Danh Sắc 

Vạn vật đều không chắc

Người trí khéo liễu tri

Sống tỉnh giác tham si 

Sầu bi đâu sinh khởi.

Sư cô Trúc Lan Nhã