Hãy mau thức tỉnh

Trong Tam Giới, ái triền làm dây siết / Cột chúng sanh hằng tỷ kiếp oán ân / Khổ, bất an, phiền trược…mãi xoay vần / Được mấy kẻ nơi duyên trần giác ngộ?

 

76

Em có thấy đời người trong chớp mắt

Mỗi phút giây chứa mấy khắc diệt sinh

Sống ngay đây chẳng khai mở tâm linh

Vô thường đến hồn vin trong vất vưởng

Đã bao kiếp lỡ lầm trong ảo tưởng

Lấy duyên sinh hân thưởng khúc hoan ca

Cửa luân hồi – sinh tử mãi vào ra

Con, chồng, vợ – mẹ cha bao nhiêu kiếp

Chẳng mấy kẻ ngẫm xem để kinh khiếp

Vẫn kết giao, vẫn mãi miết oán ân

Hạt tử sinh – hàng tỷ kiếp gieo nhân

Mầm Tịch Tịnh chẳng mấy phần tha thiết

Trong Tam Giới, ái triền làm dây siết

Cột chúng sanh hằng tỷ kiếp oán ân

Khổ, bất an, phiền trược…mãi xoay vần

Được mấy kẻ nơi duyên trần giác ngộ?

Nếu thấy được Ma, Thần không phần mộ

Mãi lửng lơ, chờ phước độ tái sanh

Kẻ sống đây nẻo chết chẳng mối manh

Thì gấp tạo nhân lành ngay mỗi khắc

Đời ác trược, hơi thở còn không chắc

Nghiệp vào ra bất trắc mỗi phút giây

Ai phước duyên, tu tỉnh tại ngay đây

Đừng phí phạm thân này trong tham đắm.

Sư cô Trúc Lan Nhã