Hãy tự tin vào năng lực của chính mình

Đức Phật từ một con người bình thường như chúng ta, nhờ quyết chí nỗ lực tu tập đạt tới giác ngộ, giải thoát ra khỏi tất cả si mê khổ đau phiền muộn, phát huy tất cả sức mạnh, tiềm năng vô biên, của bản thân, có đầy đủ tam minh lục thông, diệu dụng vô cùng.

 

46486344_1862603237121300_156519865375522816_n

Với tuệ giác này, đức Phật thấy rõ mỗi người chúng ta đều có tiềm năng vô biên như đức Phật, nhưng do chúng ta bị vô minh, tham lam, nóng giận, ích kỷ, ham muốn…che lấp, nên chúng ta làm nhiều việc sai lầm, làm người khác khổ đau và tự mình khổ đau, nếu biết tu tập đúng pháp của Phật dạy, sống, suy nghĩ, làm việc, nói năng trong chánh niệm, tỉnh giác hướng thiện, dần dần tiêu trừ phiền não, nghiệp chướng, si mê, ngã chấp đạt đến an lạc giác ngộ giải thoát.

Chúng ta phải tự tin vào năng lực của chính mình, tức là nỗ lực tu tập, rèn luyện theo lời Phật dạy, sẽ khơi nguồn, phát huy được sức mạnh, tiềm năng vô cùng lớn, có sẵn trong mỗi chúng ta.

Tâm càng định tĩnh, càng tập trung, càng chuyên nhất, càng phát huy được năng lực của chúng ta. Mà tiềm năng quý giá nhất chính là trí tuệ. Có trí tuệ là có tất cả.

Có trí tuệ có thể thành tựu các mục đích mà chúng ta hướng tới, dù là tu tập giác ngộ giải thoát như người xuất gia hay thành tựu sự nghiệp như cư sĩ Phật tử.
TS.Thích Hạnh Tuệ