Hòa thượng Hư Vân tán thán Đại sư Ấn Quang

Tôi khuyên đại chúng rằng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hạnh chân thật niệm Phật của lão Pháp sư Ấn Quang rồi lập chí vững chắc phát tâm dũng mãnh lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời.

Ấn Quang Ðại Sư.

Ấn Quang Ðại Sư.

Ấn Quang Ngài là một vị chân tu thực thụ vì bước trên đường các vị cổ đức đã đi, Ngài hiểu rõ tâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông, y theo đó mà khởi tu nên đạt được niệm Phật Tam Muội. Từ đó Ngài hoằng dương Tông Tịnh Độ làm lợi ích cho chúng sanh phải trải qua bao thập niên mà cũng vẫn như một ngày. Chưa từng từ nan thối bước, dẫu có bệnh tật ốm đau, hiện tại thật hiếm có ai như Ngài.

Ngài chân thật tu hành không khởi kiến chấp phân biệt mình người, chỉ nghe một danh hiệu Phật rồi y theo đó mà tu trì, sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi trong mười hai thời niệm niệm không quên mất, thầm thầm lặng lặng công phu thuần thục chín mùi. Cảnh tỉnh Tây Phương Cực Lạc hiện trước mặt được lợi ích vô biên,tự mình quán thấy.

Tuy Ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hằng ngày, tuyệt đối không cho mình thông hiểu Kinh giáo thâm sau mà coi nhẹ Pháp môn niệm Phật, lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bệnh của cho chúng sanh, Pháp môn niệm Phật được gọi là thuốc A Già Đà trị hết tất cả bệnh.

HT. Hư Vân