Hoan hỷ trong Pháp với trí tuệ sáng suốt

Con à, hoan hỷ trong pháp nghĩa là thấy rõ sự vận hành Nhân Duyên Sinh của pháp thuận lẫn nghịch, cả khổ lẫn vui, cả sinh lẫn diệt…với Trí Tuệ sáng suốt, chứ không phải vui thích chấp lấy điều này và ghét bỏ điều kia theo ý đồ tham muốn của mình.

50078580_806676569683158_8703819227561197568_n

Sai lầm để từ bỏ

Nào đâu để bi quan

Bậc thánh trong thế gian

Nhờ sai mà Thức Tỉnh.

Nào đâu có an tĩnh

Như bức tượng vô tri

Sai-đúng: biết Tuệ Tri

Tâm vô vi liền giác

Đem đời mình phó thác

Cho Phật, Chúa, thần tiên

Mà mỗi niệm đảo điên

Chẳng giác tri, thanh khiết

Người có Tuệ Thấy Biết

Nhờ bỏ xuống lăng xăng

Thật nghĩa của ăn năn

Chỉ là thôi tạo tác.

Ai người biết hành pháp

Luôn soi chiếu chính mình

Mỗi niệm diệt hay sinh

Thì hãy luôn tỉnh giác

Từ bỏ những điều ác

Buông xả những hư danh

Chẳng dính mắc Sắc Thanh

Thôi đấu tranh nhân ngã

Sống ung dung, thong thả

Ngay thực tại, thân tâm

Đâu cũng thấy pháp âm

Bậc an nhiên, thức tỉnh.

Sư cô Trúc Lan Nhã