Hồi hướng

Kính thưa Thầy, con có một nhóm bạn đạo hàng tháng họp mặt trao dồi về Phật pháp, kinh nghiệm thiền tập và sau đó cùng ngồi thiền. Trước khi về, mọi người nguyện hồi hướng tất cả phước báu cho thân bằng quyến thuộc. Thưa Thầy, việc hồi hướng như vậy có đúng và hiệu lực không? 

Kính mong Thầy giảng để con cón được nhận thức đúng về việc này vì con thấy có điều không hợp với lời giảng của Thầy như ngồi thiền mà muốn một điều gì là còn có “ái, thủ, hữu” và đưa đến phiền não, đau khổ, như thế là bị thiền hành…

Kính chào Thầy.

Trả lời:

Sự hướng tâm phát ra trường năng lượng tốt đối với ai đó hay đến tất cả chúng sinh là một việc hoàn toàn tự nhiên thuận pháp.
Sự hướng tâm phát ra trường năng lượng tốt đối với ai đó hay đến tất cả chúng sinh là một việc hoàn toàn tự nhiên thuận pháp.

Hồi hướng là tỏa ra một tâm lành hướng đến người khác chứ không phải là một lời khấn cầu.

Một người có tâm ác thì luôn phát ra trường năng lượng xấu, nhất là khi nghĩ đến kẻ thù.

Ngược lại một người có tâm lành, làm việc lành, thường tỏa ra xung quanh trường năng lượng tốt, nhất là khi hướng đến một người hay mọi người khác.

Sự hướng tâm phát ra trường năng lượng tốt đối với ai đó hay đến tất cả chúng sinh là một việc hoàn toàn tự nhiên thuận pháp. Thực ra người tốt dù không cố ý hồi hướng thì tâm họ vẫn luôn lan tỏa ra một trường năng lượng tốt lành đối với mọi người mọi vật. Hồi hướng như vậy đâu có gì sai và làm sao có ái thủ hữu được.

Ngược lại nếu không đúng như vậy thì hồi hướng chỉ là một loại tham cầu của ái thủ hữu cũng đúng thôi…

Cần rõ biết đang hồi hướng với ý đồ gì mới được. Ý đồ của bản ngã hay ý đồ của trí tuệ?

Nếu là ý đồ của bản ngã thì sẽ có thiện có bất thiện, bản ngã có ý đồ thiện thì vẫn tốt.

Còn ý đồ của trí tuệ thì luôn đi với từ bi, tức luôn trong sáng và vô ngã vị tha…

Thầy Viên Minh