Kiếm tiền là chuyện nhỏ, sanh tử là chuyện lớn

Giới không trộm cắp, trong lòng chúng ta vẫn còn có một ý niệm chiếm tiện nghi của người khác thì phạm giới trộm cắp, cái tâm trộm cắp này chưa đoạn. Thích chiếm tiện nghi của người khác là bạn đã phạm giới trộm cắp.

 

Đặc biệt là người thời nay, không hiểu được tinh thần của giới luật, không hiểu được đạo lý bên trong của giới luật thì làm sao thọ trì?

Có rất nhiều đồng tu làm ăn kinh doanh buôn bán, tôi gặp được rất nhiều người nói với tôi: “Pháp sư à, không trộm cắp không vọng ngữ, đối với việc làm ăn của chúng con thật quá khó. Chúng con luôn tìm cách để có thể nộp thuế ít một chút”. Nộp thuế ít một chút là trộm cắp. Trộm của ai?  Thế Tôn ở trong “Kinh Anh Lạc Bồ Tát Giới” đã dạy bảo chúng ta: “Bất lậu quốc thuế”, “bất phạm quốc chế”, hai điều này bạn đều đã phạm.

Giới luật là nền tảng của đạo Phật

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bạn trốn thuế, bạn phạm pháp rồi. Bạn nghĩ xem, vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Họ nói: “Nếu như tôi không trốn thuế thì tôi không có cách nào để kiếm tiền”. Kiếm tiền là chuyện nhỏ, sanh tử là chuyện lớn.

Trong đời này bạn trốn thuế, bạn tìm đủ mọi phương cách để chiếm lấy lợi ích, bạn kiếm được tiền rồi, đời sau bạn đọa vào ác đạo. Đời sau, xin nói với các vị, một cái chớp mắt thì rất nhanh, thật là ngắn ngủi, không nên cho rằng thọ mạng còn dài, vậy thì bạn đã sai rồi.

HT. Tịnh Không