Kính mừng Đức Phật đản sanh

Từ Đâu Xuất đến Tà Bà / Trời đất rung chuyển Thích Ca giáng trần/ Đại thiên thế giới phước ân/ Thích Tôn sẽ Chuyển Pháp Luân cõi nầy.

 

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

436255460_1056452226099816_8123696115429264949_n

Kính mừng Đại lễ Phật đản, tìm về Phật tánh trong tâm hồn của chính mình

Hôm nay Phật Đản trở về

Ta Bà hiện cảnh hoàng quê năm nào

Từ trời Đâu Suất trên cao

Hộ Minh Bồ Tát nguyện vào Phật (ứng) thân.

Ma Gia mộng ứng điềm lành

Voi ngà sáu chiếc hóa sanh Thánh hiền

Bảy đóa sen quý kim liên

Ưu đàm một đóa Ngài liền đản sanh.

Đủ ba hai tướng tốt lành

Tám mươi vẽ đẹp tinh anh sáng ngời

Mười phương chấn động khắp nơi

Ta Bà mở hội mừng Người đản sanh.

Lâm Tỳ Ni đón Thánh nhân

Vua Tịnh Phạn cùng muôn dân hoan chào

Ta Bà khải nhạc trời cao

Ca Tỳ La Vệ ngọt ngào chim ca.

Từ Đâu Xuất đến Tà Bà

Trời đất rung chuyển Thích Ca giáng trần

Đại thiên thế giới phước ân

Thích Tôn sẽ Chuyển Pháp Luân cõi nầy.

Ngộ từ Tám khổ đắng cay

Dục trần quyết đoạn hăng say tu hành

Sáu năm khổ hạnh rừng xanh

Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân.

Vườn Lộc Uyển Chuyển Pháp Luân

Tiên nhân hóa độ Thánh nhân vô vàn

Bốn chín năm dấu chân vàng

Giới Hương Định Tuệ rọi đàng chúng sanh.

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Đâu Xuất Giáng Trần, Dưới Cây Vô Ưu, Vườn Lâm Tỳ Ni, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyện cho Chánh Pháp được lan truyền khắp chốn

Lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi

Mọi người từ bỏ tham, giận, si mê

Tưới tẩm Từ Bi, hạnh phúc, yêu thương

Đùm bọc lẫn nhau làm lành lánh dữ

Thế gian dứt được nghiệp đao binh

Muôn loài được an vui, giải thoát.

TK. Thích Liễu Nguyên