Lạc một dòng tâm

Đời chỉ là cuộc dạo / Ai tỉnh giác, tường minh / Thấu tỏ lẽ duyên sinh/ Yên bình trong sinh tử.

215513771_778894472778953_4191395010151703019_n

Đi ngang qua dòng tục

Dính muộn phiền, khen-chê

Vương những niệm si mê

Lạc lối về an tịnh.

Đi ngang qua suy thịnh

Dính những niệm ghét-thương

Vương vấn cuộc vô thường

Tâm theo đường phiền não

Đời có đâu thật, ảo

Do tâm, tưởng vận hành

Tất cả chỉ duyên sanh

Đang yên lành, Như Thị!

Người hóa thành mộng mị

Bởi theo tưởng mà đi

Pháp vốn dĩ vô vi

Có gì ngoài khái niệm?!

Ai tự mình quán nghiệm

Tường tận những diệt sinh

Tuệ giác tự khai minh

Thấy liền chơn tịnh đạo

Đời chỉ là cuộc dạo

Ai tỉnh giác, tường minh

Thấu tỏ lẽ duyên sinh

Yên bình trong sinh tử.

Sư cô Trúc Lan Nhã