Làm sao chuyển đoản mạng thành trường thọ?

Bạn đến thế gian để nhận quả báo. Đời quá khứ tu thiện nghiệp thì bạn đến để hưởng phước, còn đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện thì bạn đến để chịu tội, cho nên Phật nói: “Nhân sanh trả nghiệp”.

 

Chỉ có Phật pháp! Phật pháp đích thực chuyển đoản mạng thành vô lượng thọ. Phương pháp chính ngay trên bộ kinh này. Lý luận, phương pháp, sự thật, chân tướng thảy đều hiển bày trên bộ kinh mang tên Vô Lượng Thọ.

Thọ mạng vì sao không tự tại? Nếu từ sự tướng mà nói, là đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực thì tự tại và trường thọ. Người phàm phu sanh đến thế gian do nghiệp lực. Bạn đến thế gian để nhận quả báo. Đời quá khứ tu thiện nghiệp thì bạn đến để hưởng phước, còn đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện thì bạn đến để chịu tội, cho nên Phật nói: “Nhân sanh trả nghiệp”.

01

Đó là giải đáp rõ ràng của Thích Ca Mâu Ni Phật nếu bạn muốn hỏi con người vì sao phải đến thế gian. Bạn đến để nhận và trả nghiệp báo mà đời quá khứ đã tạo ra. Tuy nhiên, bạn vẫn không trung thực. Một mặt cứ thù đáp nghiệp báo, mặt khác lại tiếp tục tạo nghiệp. Nghiệp nhân quả báo chèn ép lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không hề ngừng dứt, tạo thành hiện tượng vô lượng kiếp luân hồi. Hiện tượng này rất khổ, chỉ Phật mới biết.

Cho nên trên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chư Phật Như Lai tán thán Thích Ca Thế Tôn có thể ở trong đời ác năm trược giáo hoá tất cả chúng sanh khổ nạn biết pháp khổ vui. Phật Bồ Tát biết một cách quá tường tận tình hình của luân hồi, trong khi chúng ta mê ngay đó, tạo nghiệp thọ báo, thọ báo lại tạo nghiệp, ngày ngày làm những việc này nên khổ không nói ra lời.