Làm sao có thể tiêu trừ được nghiệp quá khứ?

Hỏi: Đứa trẻ mới sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh như bệnh tim, bệnh teo cơ, v.v…cha mẹ vì chúng mà ăn chay, trì giới, tụng kinh, niệm Phật, vì sao không thấy cải thiện? Làm sao mới có thể tiêu trừ túc nghiệp?

 

440381977_1034664984689275_8436810664659153715_n

Đáp: 

Bệnh bẩm sinh này là bệnh túc nghiệp. Nếu như cha mẹ thật sự có lòng yêu thương, cũng có thể chuyển nghiệp.

Chỉ sợ ăn chay, trì giới, tụng kinh, niệm Phật có hình thức, không có nội dung, vậy thì không thể cải thiện rồi. Nội dung là gì?

Sửa tâm! Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà chúng ta đã nêu ra, nếu như thật sự phát khởi tâm này, thì họ có thể giúp đỡ chúng.

Nếu không phát khởi được tâm chân thành, thì điều này rất khó, không cách nào giúp được. Việc này cũng tương tự như trường hợp con cái siêu độ cho cha mẹ bị đọa vào đường ác, đạo lý là như nhau, một trường hợp là vì cứu cha mẹ, một trường hợp là cha mẹ cứu con cái, đều phải đạt đến chân thành, công phu đều phải đạt đến thành tựu.

Công phu ở mức thấp nhất, như phương pháp niệm Phật, quý vị phải đạt đến công phu thành phiến, chúng mới thật sự được lợi ích. Nếu như có thể được nhất-tâm-bất-loạn, thì hiệu quả đó vô cùng rõ rệt, cho nên việc này phải thật làm, không thể xen tạp điều giả, giả thì không có hiệu quả!

Tu để chuyển nghiệp

HT. Tịnh Không