Làm thế nào con người có thể vượt qua những tai nạn bất ngờ?

Hỏi: Thưa Thầy, thế giới ngày nay có rất nhiều tai nạn, làm thế nào con người có thể vượt qua?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sắp tới đây có rất nhiều tai nạn, làm thế nào con người có thể vượt qua?

Đương nhiên là người có đại phước báu sẽ bình an, Tu đại phước báu là sao?

– Điều thứ nhất, đoạn ác tu thiện “chân thành bền bỉ niệm A Di Đà Phật không gián đoạn thì có thể bình an vượt qua.

– Điều thứ hai là người ăn trường chay

– Điều thứ ba là người phát tâm yêu thương hết tất cả chúng sanh rộng lớn, thì dễ dàng vượt qua tai nạn.

Còn người tự tư tự lợi thì không được, sẽ không qua khỏi tai nạn; vì vậy quý vị thấy đó, nếu như cả ba thứ chúng ta đều có, vừa niệm Phật, vừa ăn chay, vừa có tâm yêu thương, thì là chúng ta bình an, không có chuyện gì cả, tất cả tai nạn bạn đều vượt qua được hết.

HT. Tịnh Không