Luật nhân quả là một nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ

Luật Nhân Quả là một nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ. Dù tu tập cao siêu đến mức độ nào cũng vẫn phải chịu sự chi phối của luật Nhân Quả, không ai thoát ra được và không ai có quyền thoát ra.

 

Luật nhân quả là vô cùng vô tận, ai hiểu sâu chừng nào sẽ được nhiều lợi ích chừng nấy. Những vị Thánh đắc đạo cao siêu hiểu nhân quả càng sâu sắc hơn còn phàm phu như chúng ta thì chỉ hiểu ở mức độ căn bản, nhưng vẫn luôn luôn có giá trị cần thiết cho cuộc đời mình.

Luật Nhân Quả là một nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ. Dù tu tập cao siêu đến mức độ nào cũng vẫn phải chịu sự chi phối của luật Nhân Quả, không ai thoát ra được và không ai có quyền thoát ra. Điều này khác với luật pháp thế gian.

Luật nhân quả trong đạo Phật là gì?

6

Trong thế gian có người lập ra luật nhưng có thể họ không tuân thủ luật đó. Ví dụ, một vị vua ra lệnh cấm mọi người vào vườn thượng uyển. Tất cả đều phải tuân thủ, nhưng riêng đức vua thì không. Chứng tỏ loài người có thể đặt ra luật lệ và có quyền thoát ra luật lệ đó.

Riêng luật Nhân Quả không phải do ai sáng lập mà là một nguyên lý của vũ trụ, nơi nguyên lý tự nhiên này không có một quyền lực nào vượt ra khỏi. Ngay cả một người quyền cao chức trọng bao trùm hết cả thế giới thì người đó vẫn đang chịu sự chi phối của luật Nhân Quả. Chính vì có nhân có quả, người đó mới có quyền chức trùm phủ cả thế giới, chứ không phải tự nhiên mà có được. Nghĩa là họ đã gieo một cái nhân xứng đáng để hưởng cái quả phúc ấy.

TT. Thích Chân Quang