Lúc bệnh khổ chỉ niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” có được không?

Hỏi: Con được biết A Di Đà Phật là vô thượng y vương, vậy xin hỏi trong lúc bị bệnh khổ nên chuyên niệm Phật hiệu hay là kiêm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ạ?

Ibaraki_t_id394_1

Đáp:

Việc này là ở nơi tín tâm của bạn. Nếu bạn có tín tâm kiên định, khi chúng ta có bệnh khổ, Tổ sư Đại đức thường dạy chúng ta lúc có bệnh thì chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tịnh Độ (Cực Lạc), đối với thế gian này không chút mảy may tham luyến, như vậy là chính xác.

Nếu bạn có duyên với thế gian này thì bệnh sẽ khỏi, nếu duyên đã hết thì thật sự sẽ vãng sanh chẳng chút quái ngại.

 Chỉ vì sợ chết mới niệm Phật, như vậy có hiệu quả không?