Lý tưởng tu hành

Trong lúc trôi lăn đó, thế nào cũng tạo nghiệp rồi lại đọa, rồi trả quả báo. Cho nên làm gì thì cuối cùng cũng phải tu.

 

Đời phù du giả tạm vì đời là vô thường, thay đổi, biến thiên. Nên có vinh quang cỡ nào rồi cũng đi qua. Mình có làm phước nhiều rồi cũng phải hưởng phước, rồi sẽ làm ông này, bà kia, đại gia nọ, thiếu gia đó…rồi cũng hết.

1

Vậy ý nghĩa và mục đích cuối cùng để ta tìm đến là gì?

Đó là giác ngộ tâm linh, làm một vị Thánh siêu phàm vượt khỏi trầm luân sinh tử. Cuối cùng mục tiêu là vậy, chứ bây giờ làm phước cho nhiều rồi trôi lăn hưởng phước vô ích. Trong lúc trôi lăn đó, thế nào cũng tạo nghiệp tầm bậy rồi lại đọa, rồi trả quả báo. Cho nên làm gì thì làm cuối cùng cũng phải tu. Rồi nhìn chúng sinh đều muốn ai cũng phải tu, chứ một mình mình tu cũng không yên. Hãy nhớ điều đó!

Duyên đời ràng buộc, khi mình sinh ra đời, mình đã mắc nợ bao nhiêu người: ba mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, họ hàng, xã hội, thầy cô giáo…Khi mình mắc nợ nhiều mà mình muốn thoát đi tu thì thoát không nổi. Do các sợi dây nợ duyên vô hình kéo mình lại.

Cho nên nếu muốn tu thì hãy truyền bá Phật Pháp, luật Nhân Quả, thiền định, và tu tập tâm khiêm hạ, lòng từ bi, lòng tôn kính Phật tuyệt đối… để kéo mọi người tu theo thì mình mới tu yên ổn.

TT. Thích Chân Quang