Người phụ trách in Kinh dùng tiền không đúng mục đích, người quyên góp có bị đọa địa ngục không?

Hỏi: Xin hỏi sau khi quyên góp tiền in Kinh, nếu người phụ trách không dùng khoản tiền này để in Kinh thì người quyên góp có phải đọa địa ngục không ạ? Thầy có thể chỉ ra giúp chúng con đâu là phước điền thật sự được không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Bạn phát tâm in Kinh chính là phước điền thật sự, cho dù người phụ trách in Kinh nuốt mất tiền của bạn, họ dùng vào chỗ khác thì họ phải chịu trách nhiệm nhân quả, bạn không chịu trách nhiệm. Người quyên góp không bị đọa địa ngục, người quyên góp chỉ sanh lên Thiên Đường, không đọa địa ngục.

Nếu bạn thường hay nghe Kinh, chúng tôi ở trong Kinh hình như hai lần, ba lần giảng đến câu chuyện Ngũ Phiến Đề La, bạn xem thời đó người cúng dường được đại phước báo. Người xuất gia nhận cúng dường là giả, không phải người xuất gia thật, là dùng hình dáng bên ngoài để lừa gạt tín đồ. Tín đồ tưởng thật, cho rằng họ là người xuất gia chân chánh nên cúng dường họ, cho nên năm người xuất gia giả mạo này đọa địa ngục, còn người cúng dường này sanh Thiên. Phước báo của mỗi người không như nhau.

Cho nên các vị phải biết trong cửa Phật có câu nói: “Nhân quả của ai, người đó tự gánh”thiện tâm của bạn nhất định được thiện báo, họ tạo ác nghiệp thì họ sẽ chịu khổ.

Việc đền trả quả báo là việc về sau, sau khi thọ xong quả báo địa ngục thì vẫn phải trả nợ, nợ mạng trả mạng, nợ tiền trả tiền, đây gọi là định nghiệp.

HT. Tịnh Không