Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ

Giới là gì? Giới chỉ cho hành vi, hành vi phát xuất từ nội tâm, tâm thanh tịnh thì khẩu nghiệp, thân nghiệp tự nhiên thanh tịnh. Tâm là chủ, tâm nếu như giác ngộ rồi, quí vị nói năng cũng là thanh tịnh.

 

Tất cả những động tác của quí vị đều là giác ngộ. Giác mà không mê, đó là khai ngộ rồi. Chưa khai ngộ, chưa đắc được định. Lúc đó phải chú trọng ở “luật nghi giới”, đó là thực hành từng giới từng giới một, không thể trái phạm. Dùng điều này để quy phạm bản thân.

Ngày nay chúng ta học giới, quí vị thực sự nghiêm khắc trì giới, chỉ có bản thân quí vị thành tựu. Thậm chí quí vị còn chướng ngại nhiều người học Phật. Vì sao vậy?

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp

443859673_781085610791133_2967690918582267537_n

Vì nhìn thấy cuộc sống nghiêm khắc như vậy, họ nghĩ điều này tôi làm không được, thôi đành vậy, tôi không học Phật nữa, Phật khó quá, tôi không làm được. Làm cho người khác sợ. Có việc đó, hơn nữa rất nhiều! Nếu như lúc cần khai duyên quí vị nên khai, người ta thấy, ồ trì giới như vậy, tôi cũng có thể làm được. Quí vị liền có thể khiến nhiều người hướng đến Phật Pháp. Đúng là tiếp dẫn họ đến rồi.

Cho nên giới luật này có “khai, giá, trì, phạm”, nhất định rất quen thuộc. Trong nhân duyên nào đó có thể khai mở, trong nhân duyên nào đó nhất định phải chấp trì nghiêm cẩn, linh hoạt không phải là cứng nhắc. Mỗi điều giới đều có “khai, giá, trì, phạm”. Cho nên giới luật không phải cứng nhắc, điểm này đức Phật dạy rất hay.

Nguyên tắc tổng quát là giới giúp quí vị đắc định, định giúp quí vị khai huệ. Cho nên giới là phương tiện. Kỳ thực định là then chốt trọng yếu, giới là phương pháp trong phương pháp. Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ, quí vị phải hiểu đạo lý này.

HT. Tịnh Không