Nhớ Phật thì niệm Phật, niệm Phật thì tâm nghĩ tới Phật

Niệm Phật không nên bó buộc nơi chốn, ở đâu cũng được cũng không câu nệ thời gian, ngày đêm đều có thể niệm.

Niệm Phật có lúc sẽ quên mất cũng không sao, nhớ lại thì nhanh chóng niệm tiếp.

Niệm Phật không nên bó buộc nơi chốn, ở đâu cũng được cũng không câu nệ thời gian, ngày đêm đều có thể niệm.

Nằm trên giường niệm không nên niệm ra tiếng, niệm ra tiếng tổn thương thân thể, khương khí nên mặc niệm.

Người niệm Phật chân chánh

01

Nếu như muốn nhiếp tâm có thể học theo Ấn Quang Đại Sư, phương pháp của Ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng, tốc độ niệm Phật không nên nhanh, Ấn Quang Đại sư niệm từng chữ từng chữ một. Chữ chữ phân minh rõ ràng, lỗ tai nghe rất rõ ràng, nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy, nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của Ngài là từ một đến mười, sau đó lại từ một đến mười, vĩnh viễn là một đến mười. Không nên đếm 11, 12, không niệm như vậy, một đến mười. Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy trong mười câu, dùng tâm ghi nhớ, không nên để lại dấu vết, không nên nói A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, vậy là sai rồi, như vậy là không được, A Di Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy. Như vậy tạp niệm sẽ không xen vào, là một biện pháp rất tốt.

Ấn Quang Đại sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật không thể nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều, đi thỉnh giáo Ngài, Ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ, rất có hiệu quả, mọi người có thể thử thử xem.

HT. Tịnh Không