Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác

Nếu người trì tụng muốn làm pháp này được thành tựu, trước cần phải sạch sẽ trai giới, phát tâm chí thành tụng đà-ra-ni 10 vạn biến cho được thuộc làu rồi, nhiên hậu mới tùy chỗ làm phép được thành tựu.

 

Lúc bấy giờ đức Thế tôn dạy ngài A Nan rằng: Ta thấy trong thế gian này khi tai chướng khởi lên thì sanh ra những loài sâu bọ và độc trùng, cho đến mòng muỗi, cọp beo ở mỗi nơi tăng nhiều, làm tổn hại đến lúa mạ, mùa màng hoặc đến rau trái, khiến cho trong nước dần dần sinh ra đói kém, não hại chúng sanh không được an ổn. Ta nay vì ông tuyên nói Đà-ra-ni phá trừ những việc xấu ác. Nếu có chúng sanh chí tâm trì tụng, không riêng gì tự mình được lợi ích mà còn lợi ích cho nhiều người khác nữa.

Nếu người trì tụng muốn làm pháp này được thành tựu, trước cần phải sạch sẽ trai giới, phát tâm chí thành tụng đà-ra-ni 10 vạn biến cho được thuộc làu rồi, nhiên hậu mới tùy chỗ làm phép được thành tựu.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Người tác pháp trước hết phải thanh tịnh sạch sẽ, sau đó mới tụng danh hiệu của chư Phật Bồ-tát để thỉnh cầu sự gia bị. Hành giả khi ấy đem một ít cát sạch để trong một cái bồn sạch, tụng đà-ra-ni này 800 biến để gia trì trước trong cát. Nơi ruộng lúa có trùng độc, sâu bọ, đem cát đã được gia trì đến tán rải thì tất cả độc trùng, sâu bọ thảy đều trừ diệt.”

Đức Thế tôn liền nói đà-ra-ni rằng:

Nẵng mồ Tát lị phạ Một đà mạo địa tát đỏa nẵng đế sam Nẵng mồ Sắc ngật lị đỏa nhứt mãm Vĩ nỉnh giả bác ra du nhạ giạ mi nhất dương vĩ nỉnh tam mật lị điệt đổ mi Đát nĩnh giã tha Ha ha ha Lê lê lê Tán tán tán Tán sa giả Hế hế Cật cật Mật lị mật lị Bác ra nõa ca nẫm đôn nõa mãn đường yết rô mi Ta phạ ha Tát lị vi sam Ma xá ca nẫm Tát lị vi sam Mãn cô noa nẫm Tát lị vi sam Bác du ca nẫm Tát lị vi sam Ác thuyết nẫm Tát lị vi sam Mộ sa ca nẫm Tát lị vi sam Thuật ca xá lị ca nẫm Tát lị vi sam Tô yết ra nẫm Tát lị vi sam Mạt lị yết ca nẫm Tát lị vi sam Mạt la nẵng nẫm Tát lị vi sam Tát tả già đát ca nẫm Đôn noa mãn đà yết rô mi Ta phạ hạ.

Bấy giờ, A Nan được nghe đức Thế tôn nói Đà-ra-ni phá trừ những việc xấu ác rồi, hoan hỉ tín thọ, lễ Phật mà trở về.

Kinh Phật dạy thần chu phá trừ những việc xấu ác (Hết)