Phước do đâu mà có?

Câu hỏi: Kính bạch Thầy. Trường hợp Ba con theo Thầy là nhờ tâm lực và phước lực để trợ duyên cho Ba con thoát khỏi cõi Âm. Nhưng chúng con còn u mê chưa biết phải làm cụ thể như thế nào. Khẩn xin Thầy hoan hỉ chỉ bảo giúp cho chúng con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trả lời:

 Phước lực là do làm phước mà có, tâm lực là thành tâm hồi hướng phước đó đến cho hương linh đã quá vãng.

HT. Viên Minh