Phước đức từ đâu có?

Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị con người là phúc đức (đạo đức) và trí tuệ. Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc.

01

Người có phước đức thật sự là người như thế nào?

Thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn.

Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phúc đức thì phải hiểu phúc từ đâu sanh ra:

1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí, cứu giúp bá tánh nghèo khổ

2. Phước sinh do hành trì giới pháp như 5 giới và 10 điều thiện

3. Phước sinh do sự chuyên tâm niệm Phật, nghe pháp,

4. Phước sinh do biết hạ mình khiêm tốn, kham nhẫn

5. Phước sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phước thiện, đoạn trừ các điều bất thiện

6. Phước sinh do sự tùy hỷ phước báu của người khác

7. Phước sinh do khuyên người khác tu phước hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phước,

8. Phước sinh nhờ tâm lượng rộng lớn, bao dung hỷ xả không chấp

9. Phước sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp,

10. Phước sinh do có tri kiến chân chính, cung kính Tam Bảo, nói, làm theo lời Phật dạy

11. Phước sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm.

12. Phước sinh nhờ hằng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật dạy:

Vun cây phúc

Bồi gốc trí

Phúc trí tăng trưởng

Phúc lạc đủ đầy

Cần lắm thay

TS.Thích Hạnh Tuệ