Quay về nương tựa ngôi Tam Bảo

Nhà giải phẫu học và bác sĩ người Scotland William Hunter đã nói: “Tất cả những tôn giáo Á Đông đều phải biết ơn Phật giáo về giáo lý đạo đức cao quý nhất mà giá trị của tôn giáo này còn hữu hiệu cho tới ngày nay.

Mà tột đỉnh của giáo lý này là lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, giáo lý của Đấng Toàn Giác”.

Thật vậy! Chính sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính tuyệt đối với tâm từ bi rộng lớn của Đức Thế Tôn đã đưa con đến với Đạo Phật, để rồi thấm nhuần được những giáo lý cao thượng mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã để lại. Càng đi sâu vào hệ thống lập luận Phật giáo, con lại càng cảm thấy Giáo Pháp là một thứ gì đó thật sự chặt chẽ với những lý luận sắc bén, tất cả những điều đó đều được thực chứng qua “Thân giáo của Phật”.

Nhiều đêm con suy nghĩ rằng: “Đời con gây nhiều tội lỗi, ác nghiệp chồng chất, sinh ra trong kiếp Phật diệt độ, chẳng thể diện kiến kim dung tối thắng của Ngài, chẳng thể dâng lên Ngài một bông hoa thơm, chẳng thể cúng dường tới Ngài một tấm y áo”. Mặc dù, sinh ra không còn Phật tại thế nhưng con vẫn may mắn khi được cất bước theo dấu chân vĩ đại của Như Lai.

nuong-tua-tam-bao

“Con xin hết lòng thành kính quay về nương tựa Đấng từ tôn khắp ba cõi – Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quay về nương tựa Thập phương Tam thế Nhất thiết Chư Phật”. Những trang Kinh chính là lời vàng ngọc trân quý, cao thượng mà Đức Phật để lại, đó chính là “tài sản Thánh” để Chúng sinh nương theo đó tu hành, đạt tới Giác ngộ – giải thoát. Những trang Kinh ấy là chân lý cao tột, là sự thật hiển nhiên, là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Chính vì lẽ đó: “Con xin hết lòng thành kính quay về nương tựa Pháp Bảo – phương thuốc chữa lành bệnh khổ bao loài Chúng sinh”. Pháp Bảo ấy không thể tự lưu truyền qua hơn 2500 năm và cũng không thể tự thâm nhập vào đời sống xã hội qua các giai đoạn. Và chính các Tu sĩ, các bậc xuất gia đã lan truyền sâu rộng Phật Pháp qua hàng thế kỷ. Những vị chân tu ấy đã bỏ lại tất cả xa hoa, quyền quý, cuộc đời trần tục đắm nhiễm mà cất bước lên đường cầu Đạo Giải thoát. Con xin nghiêng mình chắp tay đảnh lễ những Bậc cao thượng ấy và “Con xin hết lòng thành kính quay về nương tựa Tăng thân – đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức”.

Con xin được trích Kinh Pa-li:

“Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý báu. Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.”

“Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Pháp Bảo là quý báu. Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.”

“Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.”

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Trần Quang Huy; địa chỉ: thôn Đông Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trần Quang Huy