Quy y Tăng và quy y Ni

Bổn sư Tăng/Ni chỉ là người thầy hướng đạo, trợ duyên cho mình quy hướng Tăng-già, chứ không phải mình quy y duy nhất nơi vị Tăng/Ni bổn sư ấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chữ Tăng trong ngôi báu Tăng bảo là Tăng-già (Sangha), là hội chúng xuất gia (Tỳ-kheo) hay (Tỳ-kheo-ni) từ bốn người trở lên, sống chung thanh tịnh và hòa hợp. Nói chung, chư vị Tăng/Ni trên thế giới đều thuộc Tăng-già, nên quy y Tăng bảo là quay về nương tựa vào Tăng-già chứ không riêng một vị Tăng/Ni nào.

Trong lễ quy y, người Phật tử được bổn sư hướng dẫn “Xem tất cả chư vị Tăng/Ni trên thế gian là thầy của mình, sau khi quy y thì tùy duyên mà nương theo chư vị Tăng/Ni khắp nơi để học đạo, hộ trì Phật pháp”. Vì thế, vị bổn sư Tăng/Ni chỉ là người thầy hướng đạo, trợ duyên cho mình quy hướng Tăng-già, chứ không phải mình quy y duy nhất nơi vị Tăng/Ni bổn sư ấy.

Hiện nay, một số Phật tử sau khi quy y với một vị thầy, muốn học đạo nơi các vị Tăng/Ni khác thì e ngại vì sợ mang tội phản sư. Mặt khác, một số ít vị Tăng/Ni khi thấy đệ tử quy y mình đi tu học nơi các vị thầy khác, đạo tràng khác cũng hờn trách họ là phản đồ. Tất cả những quan niệm này đều không đúng với tinh thần quy y theo Chánh pháp.

Giác Ngộ