Sự chứng ngộ của Phật là tuyệt đối viên mãn

Sự chứng ngộ của Phật là tuyệt đối viên mãn, thấu suốt vô lượng kiếp xưa đến vô lượng kiếp sau, phủ trùm cả vũ trụ bao la vô biên vô tận. Sự chứng ngộ của Phật là trùm khắp, từ những điều nhỏ nhất đến những tinh cầu xa xôi vô tận.

 

Chúng con cúi lạy mảnh đất thiêng nơi đã có Người nhập định 49 ngày đêm rồi tìm ra vũ trụ. Chúng con cúi lạy cây bồ đề xum xuê chở che Người suốt 49 ngày đêm lạnh giá rồi bình minh đã đến.

Chúng con cúi lạy vầng sao Mai mọc giữa trời nghiêng đánh dấu phút giây Người hoàn thành đại nguyện từ vô lượng kiếp xưa.

Hãy cùng chúng tôi xiển dương Ngày Đức Phật thành Đạo

277553364_2241412339344155_7272436014250213281_n

Chúng con cúi lạy mặt đất đã rung chuyển để chào mừng phút giây Người đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con cúi lạy ngày Thế giới bắt đầu có chân lý thánh thiện cao siêu.

Sự chứng ngộ của Phật là tuyệt đối viên mãn, thấu suốt vô lượng kiếp xưa đến vô lượng kiếp sau, phủ trùm cả vũ trụ bao la vô biên vô tận. Sự chứng ngộ của Phật là trùm khắp, từ những điều nhỏ nhất đến những tinh cầu xa xôi vô tận.

Sự chứng ngộ của Phật là tình yêu thương vô hạn từ những chúng sinh bé nhỏ dại khờ đến những bậc chân nhân đức độ thanh cao.

TT. Thích Chân Quang