Sự khác biệt giữa biết và làm trong thế giới hữu hình và vô hình

Mỗi người chúng ta siêng năng làm việc từ thiện, truyền bá Phật Pháp thì cũng tức là ta đang củng cố mạnh mẽ lại đạo Phật đang trong thời mạc pháp. Hơn ai hết, nhiệm vụ này là trọng trách của người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia.

 

Giữa thế giới hữu hình và thế giới siêu hình biết và làm cáo một số điểm mâu thuẫn, khác biệt. Ví như, trong thế giới siêu hình, những vong linh biết rất nhiều điều, nhưng không làm được, hoặc làm được rất ít. Họ có thể biết được tính cách, đạo đức, hay tương lai của một người, nhưng không thể tiếp xúc để khuyên bảo, giúp đỡ vì không có duyên. Còn trong thế giới hữu hình, chúng ta có thể cực khổ làm được nhiều điều nên dễ dàng tạo phước- điều mà người cõi âm không làm được. Nhưng chúng ta không có cái biết nhiều như họ. Mà ta chỉ có thể dựa vào cái biết theo suy luận từ giáo lý, từ nhân quả để biết đúng và làm đúng.

3

Còn những người không biết nhân quả, không hiểu đạo lý để phân biệt thiện ác đúng sai thì họ chỉ sống chủ quan, không hiểu rõ tội phước nên làm nhiều điều sai lầm. Điều này hoàn toàn ngược lại với cõi vô hình. Vì người trong thế giới vô hình biết rất rõ nhân quả, tội phước nhưng không làm được gì nhiều. Người cõi âm biết quá nhiều nên lòng họ tha thiết muốn được làm. Sự tha thiết đó tăng lên dần dần, đến khi thuần rồi thì chính cái tâm muốn sống để làm ấy sẽ trở thành động lực để thúc đẩy sự tái sinh qua kiếp sống khác. Nên, người chết muốn làm thì phải sống, nhưng người sống muốn biết thì không cần phải chết mà ta chỉ cần tu thôi. Chúng ta có cả một kho tàng kiến thức quý báu do Đức Phật truyền dạy, nên ta cứ siêng năng tu tập, học hỏi thì sẽ biết nhiều, khi biết nhiều rồi thì cố gắng làm cho nhiều cho đúng.

Ngược lại, nếu mỗi người chúng ta siêng năng làm việc từ thiện, truyền bá Phật Pháp thì cũng tức là ta đang củng cố mạnh mẽ lại đạo Phật đang trong thời mạc pháp. Hơn ai hết, nhiệm vụ này là trọng trách của người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia. Chúng ta phải cố gắng xây dựng lại Phật Pháp bằng cách hiểu biết sâu rộng giáo pháp, mạnh mẽ tu tập, siêng năng hoằng pháp, chăm chỉ làm từ thiện, và nhất là đừng bao giờ tu một mình.

TT. Thích Chân Quang